Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Kontakt

Mgr. Martin Polok, MBA – výchovný poradce

email: polok.zshb@seznam.cz

Konzultační hodiny

čtvrtek: 14:00 – 15:00

Mgr. Kateřina Kupčíková – kariérní poradkyně

email: kupcikova.zshb@seznam.cz

Činnost výchovného poradce

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

 • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP a SPC
 • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním
 • zpracovává dokumentaci a vede databázi integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím plánem
 • zpracovává dokumentaci a vede databázi dalších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodická a informační činnost

 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky, pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o nadané žáky
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb

Specifické oblasti

 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
 • spolupracuje se školním psychologem, speciálním pedagogem a metodikem primární prevence na základní škole
 • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem

KDY MAJÍ RODIČE VYHLEDAT VÝCHOVNÉHO PORADCE?

 • jestliže potřebují poradit v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů svého dítěte, zejména jedná-li se o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
 • jestliže potřebují zprostředkovat spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
 • jestliže potřebují spolupracovat s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte a Policií ČR

Činnost kariérní poradkyně

Kariérové poradenství a poradenská pomoc ři rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • zásadní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků – ve splupráci s třídním učitelem.
 • individuální šetření k vplbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem.
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Přihlášení