Kontakt

Ing. Ingrid Řepková

email: repkova.zshb@seznam.cz

Konzultační hodiny

pondělí: 14:00 – 15:00

Činnost výchovného poradce

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

 • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP
 • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním
 • zpracovává dokumentaci a vede databázi integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím plánem
 • zpracovává dokumentaci a vede databázi dalších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Volba povolání

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení
 • spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách a poskytuje jejich propagační materiály
 • pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku

Metodická a informační činnost

 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky, pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o nadané žáky
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb

Specifické oblasti

 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
 • spolupracuje se školním psychologem, speciálním pedagogem a metodikem primární prevence na základní škole
 • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem

KDY MAJÍ RODIČE VYHLEDAT VÝCHOVNOU PORADKYNI?

 • jestliže potřebují poradit v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů svého dítěte, zejména jedná-li se o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
 • jestliže potřebují zprostředkovat spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
 • jestliže potřebují spolupracovat s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte a Policií ČR
 • jestliže potřebují poradit s výběrem povolání a střední školy pro své dítě

Celkové iformace k přijímacímu řízení v r. 2022

Celkové informace k přijímacímu řízení v r. 2023

Přijímací řízení – odkazy na weby

Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2023

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 2023

Podání zápisového lístku 2023

Tiskopisy přihlášek a informace – mšmt 2023

Informace o přijímacích zkouškách 2023 – termíny, testy

Kam na střední školu?

Přehled studijních a učebních oborů a jiné informace