Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a na základních školách je určena pro žáky 8. a 9.tříd, jejichž kategorie má název Kadet.

V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci.

A jaké měli žáci úkoly? Myslíte, že to měli těžké? Posuďte sami. Tak například:

1. V mozku člověka se nachází centrum zraku, které přijímá a zpracovává zrakové vjemy. Toto centrum je umístěno:

(A) v temenním laloku (B) v týlním laloku (C) v čelním laloku

(D) ve spánkovém laloku (E) v oblasti prodloužené míchy

2. Před 155 lety, 25. 8. 1867, zemřel v Londýně anglický fyzik a chemik, který objevil elektromagnetickou indukci, magnetické a elektrické siločáry a obohatil odborné názvosloví o důležité pojmy jako anoda, katoda, elektroda a ion. Tímto slavným mužem byl:

(A) James Clerk Maxwell (B) lord Kelvin (C) James Prescott Joule

(D) Ernest Rutherford (E) Michael Faraday

3. Vyberte definici vědního oboru geomorfologie:

(A) Věda studující tvary zemského povrchu a jejich vývoj.

(B) Věda, která se zabývá studiem půd a jejich rozšířením na Zemi.

(C) Věda studující světové klima.

(D) Věda zkoumající sněhový pokryv a ledovce.

(E) Vědecký obor zabývající se minerály, jejich vnitřní stavbou, vzhledem, fyzikálními

a chemickými vlastnostmi, jejich vznikem a přeměnami v přírodě.

Přihlášení