Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Školní metodik prevence – Mgr.Beata Dostálová

Konzultační hodiny ŠMP: čtvrtek od 14:00 do 15:00 ve sborovně 2.stupně ZŠ

Náplň školního metodika prevence (dále jen ŠMP):

1.Úkoly metodické a koordinační:

 • Koordinovat tvorbu MPP ( minimální preventivní program ) a kontrolovat jeho realizaci
 • Koordinovat aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí, dalších sociálně patologických jevů
 • Spolupracovat s ostatními pedagogy: vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce se třídou
 • Spolupracovat s orgány, které mají kompetenci řešit sociálně patologické jevy
 • Kontaktovat odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu
 • Shromažďovat odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči

2.Úkoly informační:

 • Zajišťování a předávání odborných informací učitelům
 • Prezentace výsledků preventivní práce
 • Vedení a aktualizace databáze spolupracovníků školy

 

3.Úkoly poradenské:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů a účast na sledování úrovně rizikových faktorů, důležitých pro rozvoj sociálně patologických jevů na škole
 • Příprava podmínek pro integraci ¨žáků se specifickými poruchami chování
Školní metodik prevence pracuje ve výchovné komisi na základní škole.

Členové výchovné komise:

ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda, MBA

zástupce ředitele školy Mgr. Eva Krsková

výchovný poradce Mgr. Martin Polok, MBA

metodik prevence Mgr. Beata Dostálová

třídní učitelé

Ve škole je k dispozici SCHRÁNKA DŮVĚRY a INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA V 1. PATŘE BUDOVY 2. STUPNĚ.

Přihlášení